اخبار

اولین نمایشگاه گروهی نقاشی مثبت 1
در محل موسسه
روز جمعه 13 مهرماه 1397 از ساعت 4 تا 8 بعداز ظهر برپا شد.

این نمایشگاه تا 18 مهر
از ساعت 10 صبح تا 5 بعداز ظهر ادامه دارد.

 

...همینجا...

بزودی اخبار ما را در همین صفحه مشاهده خواهید کرد